Tác dụng của わけ trong câu?

Đã trả lời

そんなスゴイ御方は、ヒューマンのお店でアルバイトをしてしまっているわけだけど。勿論、お金を稼いで明日を生き抜くためだ。

Tác dụng của わけ trong câu trên là gì? Có phải là đưa ra lý do?
Cảm ơn!

Bình luận
Chấp nhận

Ở đây, わけ không mang nghĩa là “lý do”, mà nó nhấn mạnh đến một việc là kết quả tự nhiên và わけcó thể bị bỏ đi không cần dùng đến.

Ví dụ:
彼があまりにできるからヘッドハンターの目に留まったというわけだ。(Anh ta đã có được sự chú ý của nhà tuyển dụng bởi vì anh có thực lực). Ở đây, 〜ヘッドハンターの目に留まった。 dùng cũng không sao. Thêm わけ để nhấn mạnh đó là sự thực hiển nhiên sẽ xảy ra, vì anh ta tài giỏi.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.