Sự khác nhau giữa 行ったから, 行ってから và 行くから

Đã trả lời

Các sử dụng của những từ như 行ったから, 行ってから 行くから?Em có một vài ví dụ như sau:

  • アメリカに行くから本を買う
  • アメリカに行ってから本を買う
  • アメリカに行ったから本を買う

Có gì khác nhau giữa 3 câu trên?

Bình luận
Chấp nhận

~ってから cho thấy “một việc xảy ra sau việc khác”.
行ってから có nghĩa “sau khi đi đâu đó”.

~ったから chỉ ra “nguyên nhân và kết quả”.
行ったから có nghĩa “bởi vì tôi đã đi”.

行くから có nghĩa “bởi vì tôi (lên kế hoạch) đi

Đối với những câu ví dụ của bạn:

アメリカに行くから本を買う
Tôi sẽ mua sách vì tôi sẽ đi Mỹ –> Bạn mua sách trước khi bạn đi, và vì bạn sẽ đi nên bạn mua sách.

アメリカに行ってから本を買う
Tôi sẽ mua sách sau khi tôi đến Mỹ –> Bạn mua sách sau khi bạn đi. Lý do bạn mua sách có thể không liên quan gì đến việc bạn dự định đi Mỹ.

アメリカに行ったから本を買う
Tôi sẽ mua sách vì tôi đi đến Mỹ –> Bạn mua sách sau khi bạn đến Mỹ, và bạn mua sách vì bạn ở đó.

Chú ý: ở mẫu 行ってから本を買う địa điểm bạn mua sách có thể là khi bạn ở Mỹ nhưng cũng có thể là bạn mua sau khi bạn trở về nhà. Bạn có thể cần dùng  あそこで để thể hiện rằng bạn sẽ mua sách ở Mỹ, hoặc sử dụng  行って来て để nói rằng bạn mua sau khi bạn trở về.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

行ったlà thể quá khứ, 行って là thể -te .

  • 行ったから – “bởi vì tôi đã đi”, から ở đây có nghĩa là “bởi vì”
    • 僕が行ったから君やってよ – Bởi vì anh đã đi rồi (đến đâu đó rồi) nên em làm đi nhé.
  • 行ってから – ” sau khi đi”,  から ở đây có nghĩa là “từ” hoặc “sau khi”
    • それは行ってから考えましょう – Hãy suy nghĩ về việc đó sau khi chúng ta đi đến đó.
Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.