Sự khác nhau giữa ことから và から?

Có sự khác biệt nào khi sử dụng 2 cụm từ trên trong câu dưới không?

支持率が高いことから/から、多くの国民が新内閣に期待していることがわかる

Cảm ơn mọi người.

Bình luận

Hy vọng cách tách câu như dưới đây sẽ giúp bạn.

支持率が高いことから、多くの国民が新内閣に期待していることがわかる thành

支持率が高いこと + から + 多くの国民が新内閣に期待していること + がわかる

Từ thực tế 支持率が高い thêm vào 多くの国民が新内閣に期待している

Thứ nhất, là sự kết hợp giữa  “支持率が高いこと” và “多くの国民が新内閣に期待していること.” Và “から” chỉ ra rằng “支持率が高いこと” là lý do cho kết luận “わかる”.

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận
Chấp nhận

から của  高い/こと/から là “từ”
から của  高い/から là “bởi vì”

Nếu phải cắt câu để dịch, mình sẽ làm như sau:

〜ことから
「支持率が高いこと」 chỉ ra 「多くの国民が新内閣に期待していること」

〜だから
Bởi vì 「支持率が高い」, (nên chúng tôi) 「多くの国民が新内閣に期待していることがわかる」

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.