phân biệt giúp mình 「ことにする」と「ことにした」

Đã trả lời

trong sách của mình có 2 câu như sau:
今日は時間がないので、この仕事はあしたすることにします。
今まで車で通勤していましたが、来月から電車に通うことにしました。
cùng là hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng sao cả 2 câu một chia về quá khứ một chia về tương lai vậy お願いします

Bình luận
Chấp nhận

にする(します): Dùng khi bạn nói ra dự định sẽ làm một việc gì đó, hay thử làm gì đó (chưa quyết định rõ ràng)
にした(しました): Dùng khi bạn quyết định sẽ làm gì đó.

Đã trả lời vào 01/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.