Phân biệt giữa 頃 và とき

Đã trả lời

Ví dụ:

と言うより、うんと若いは公共の場において、注意される側だったはずです。

Nếu mình thay 頃 bằng 時 thì nó có làm nghĩa của câu văn khác đi không?
Cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

時 nhìn chung được sử dụng với nghĩa “thời gian”. Nó có thể dùng để đề cập đến giới hạn thời gian từ ngắn (ngay lập tức) đến dài (cho cả một thời kỳ).

頃 được dùng cho giới hạn thời gian dài và tương đối chính xác (mốc thời gian tương đối). Ví dụ: dùng cho những việc mà xảy ra ngay lập tức (hành động xảy ra và kết thức tức thì) như bật ti vi lên là không đúng.

Sử dụng 若い時 theo mình thì không sai nhưng nó không được phổ biến như dùng 若い頃.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Bằng việc sử dụng hoặc 時 hoặc 頃 cho thấy bạn đang diễn tả thời gian Liên quan giữa ít nhất 2 sự kiện, hành động (giả sử là A và B).

Với 時 sự Liên quan giữa A và B có thể được dịch như “khi/trong lúc/trong khi/vào lúc đó”. Còn 頃 thì sẽ được dịch là “trong khoảng thời gian/ trong khoảng”.

若い頃 và 若い時 khác nhau không quan trọng vào việc nó chỉ ra khoảng thời gian hay một thời điểm, tuy nhiên 頃 không tạo ra một khoảng thời gian rõ ràng trong mối quan hệ giữa hành động A và B.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.