Nói “không cần xin lỗi” trong tiếng Nhật

Nếu muốn nói “không cần xin lỗi” thì nói là 謝られる必要はありません có được không? 

Bình luận
Chấp nhận

Có thể dùng một số cách nói như sau:

(いえいえ、) 謝っていただくことはありません(よ)。
(いえいえ、) 謝っていただくことではありません(よ)。
(いえいえ、) 謝っていただかなくていいんです(よ)。
(いえいえ、) 謝っていただくことなんか(何も)ありません(よ)。
(いや、/ いやいや、/ううん、etc.) 謝らなくていい(んだ)よ。 — thông thường
(いや、/ いやいや、/ううん、etc.) 謝ることないよ。 — thông thường

Đã trả lời vào 09/08/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.