mọi người giải thích giúp em câu này với ạ

本棚の上のほうに 手が届かない、 
mình hiểu câu này là ” Tay với không tới phía trên cái kệ ” mình dịch vậy không biết chuẩn chưa, bạn nào giúp mình giải thích chỗ のほうに với
Bình luận

Hi Xana, 

Về cơ bản thì bạn hiểu và dịch đúng rồi. 

Có thể phân tích câu để dịch như sau:

Nghĩa đen: 本棚(kệ sách)の上(bên trên)のほうに(phía/về phía)手(tay)が届かない(không tới).

Dịch: (Mình/Em) không với tới (phía) bên trên cái kệ sách. 

のほうに chỉ phương hướng, nhấn mạnh vào hướng “bên trên” của kệ sách.

Đã trả lời vào 13/09/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.