Làm thế nào mà “所”に”物”があります có thể đổi thành “物”は”所”です

Đã trả lời

Gải sử có 2 câu như sau:
机の上に本があります。
本は机の上です。

Điều em không hiểu ở đây là mẫu câu thứ 2 (một dạng khác của câu 1). Cùng là chỉ cái gì đó ở đâu đó nhưng sao mấu thứ 2 không dùng に.

Bình luận
Chấp nhận

本は机の上です là câu trả lời cho câu hỏi  本はどこですか?  (=本はどこにありますか?)

tương tự như vậy ta có những câu như sau:

お父さんは二階です。
太郎くんは学校です。
姉は今、ロンドンです。
Những câu trên đều dùng để trả lời cho câu hỏi “(danh từ) ha doko desu ka”

*この本は机の上にです。
Là sai vì nó không đi kèm với động từ thể hiện sự sở hữu hay hiện hữu あります.

Đã trả lời vào 24/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.