Làm sao để phân tích câu どうかなさいましたか và nó có nghĩa là gì ạ?

Đã trả lời

Thông thường nếu phân tích câu sai thì sẽ không xác định được từ để dịch câu nhất là với những câu chỉ toàn là Hiragana. Em đang cố gắng phân tích và dịch nghĩa một câu nhứ sau: どうかなさいましたか. Theo em thì câu sẽ được tách là:
– どうか
– なさいました
– か
Em tách như trên có đúng không các anh chị? Và cho em hỏi なさいました nghĩa là gì ạ?

Bình luận
Chấp nhận

なさいましたlà thì quá khứ của なさいます, なさいますlà dạng lịch sự của なさる, và なさる lại là hình thức tôn kính ngữ của する, “làm” (nói một tràng vậy không biết bạn có hiểu không ta, đừng nhầm nha *** ).
なさいました nghĩa là しました. どうかなさいましたか là dạng nói tôn kính của どうかしましたか?nghĩa là “Có chuyện gì thế?” “Có vấn đề gì xảy ra à?”

Đã trả lời vào 23/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.