Làm sao để nói “tôi hiểu (điều gì đó) rồi” bằng tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em biết “hiểu” là  “wakaru”, nhưng nếu dùng để nói tôi hiểu…(một việc gì đó) thì nói thế nào ạ ???

Ví dụ: Nếu em muốn nói “cô ấy hiểu rằng thời gian đang hết dần (không có thời  gian)”. Em nên nói thế nào?

Cảm ơn cả nhà.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng như sau:

もう(あまり)時間がないとわかった。(Cố ấy đã nhận ra rằng…)
hoặc
もう(あまり)時間がないとわかっていた。(Cô ấy đã nhận thức được rằng…)
Sử dụng từ để trích dẫn と.

Hoặc:

もう(あまり)時間がないことがわかった。(Cô ấy đã nhận ra…)
hoặc
もう(あまり)時間がないことがわかっていた。(Cô ấy đã nhận thức được…)
sử dụng trợ từ  が: 「~~が+わかる」

Nếu bạn dùng  理解する, hãy sử dụng với trợ từ を:

もう(あまり)時間がないことを理解した。(Cô ấy đã nhận ra…)
hoặc
もう(あまり)時間がないことを理解していた。(Cô ấy đã nhận thức được…)

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Mình sẽ dùng là:

時間が尽きてることってわかっていた

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Bạn thử dùng thế này xem:

彼女は時間が少ししか残ってなかったことが理解していました。

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.