Khác nhau trong sử dụng thể -ba hay -ra và と trong câu điều kiện?

Đã trả lời

Có sự khác biệt nào khi sử dụng những từ trên không?
Ví dụ: Liệu có thể dùng  と để thay thế thể -ba trong câu sau không: 電気を消せば暗くなる。

hoặc thay đổi bằng thể -ra như sau: 電気を消したら暗くなる。

thay thế thành: 電気を消すと暗くなる。

Bình luận
Chấp nhận

Dưới đây là một vài ví dụ minh họa để bạn dễ hiểu hơn về ý nghĩa sử dụng, sự khác nhau giữa mẫu trên.

P すれば Q →Nếu làm P, Q sẽ xảy ra (1)
P したら Q → Khi làmP, Q sẽ xảy ra (2)
P すると Q →Làm P và Q xảy ra (3)
電気を消す → 暗くなる

電気を消せば〜 (Nếu tắt đèn, thì sẽ trở nên tối)
電気を消したら〜 (Khi tôi tắt đèn, sẽ trở nên tối)
電気を消すと〜 (Tôi tắt đèn, và nó sẽ trở nên tối)
お店に行く → ポスターをもらえる

お店に行けば〜 (Nếu tối đến cửa hàng, tôi sẽ nhận được ảnh quảng cáo)
お店に行ったら〜 (Khi tôi đến cửa hàng, tôi sẽ nhận được ảnh quảng cáo)
お店に行くと〜 (Tôi đến của hàng, và sẽ nhận dược ảnh quảng cáo)
食事をする → 元気になる

食事をすれば〜 (Nếu tôi ăn, tôi sẽ khẻ lại)
食事をしたら〜 (Khi tôi ăn, tôi sẽ khỏe lại)
食事をすると〜 (Tôi ăn, và tôi sẽ khỏe lại)
nói theo cách khác, (1) biểu hiện chắc chắn là câu điều kiện.(2) thiên về biểu hiện liên tục về thời gian. Ở (3), biểu hiện của câu điều kiện càng nhỏ, gần như bạn không nhận ra được câu là câu điều kiện, nó gần như là 2 hành động xảy ra, hanh động này tiếp sau hành động kia hoặc bạn cũng không chắc chắn rằng P là lý do xảy ra Q

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng về cơ bản bạn có thể dùng (1) thay thế (2) tuy nhiên không thể dùng (3) thay thế cho (1), (2).

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

bạn không thể dùng  と để thay thế trong 2 mẫu đầu. Để giải thích rõ, mình sẽ nói qua về 4 dạng ngữ pháp của câu điều kiện như sau:

と Dùng để nêu ra hậu quả tự nhiên, ví dụ: trời trở nên tối là một điều hiển nhiên.

なら Dùng để giải thích các điều kiện của ngữ cảnh> nói ngắn gọn, nó trả lời cho câu hỏi “bạn sẽ làm gì nếu điều này xảy ra?”.

~ば Giống với  なら, nhưng là dạng lịch sự.

~たら Sử dụng để giải thích về điều kiện đã xảy ra trong quá khứ. Thể quá khứ kết たら/ったら。

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.