Giúp với mọi người ơi!!!

Đã trả lời

Giúp mình giải nghĩa mẫu câu dưới với:

AとかけましてBと解きます。その心はC。
Cảm ơn mọi người.

Bình luận
Chấp nhận

Nó là khuôn mẫu của một trò chơi đố chữ truyền thống của Nhật (謎かけ). Nó cũng là một dạng mẫu câu cổ nên cũng khá khó để hiều.

AとかけましてBと解きます。その心はC。
Nghĩa đen: Đưa ra A, và trả lời B. Đầu mối là C.
Nghĩa: A và B có điểm gì chung? Đó là C.
Những điều được đưa ra ở C thường là có chơi chữ ở A và B.
Mình khoogn tìm được ví dụ nào để giải thích rõ hơn. Nếu ai biết thì chia sẻ nhé.

Đã trả lời vào 24/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.