Giúp mình hiểu rõ câu trả lời trong đề N1 với

Đã trả lời

Câu hỏi như bên dưới: Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống:

今度の選挙に落選した(  )、二度と政界に戻れないだろう。

1)が最後  2)が早いか  3)ものなら  4)とたんに

Câu trả lời đúng là câu 1, nhưng mình không hiểu lắm tại sao?

Gải thích trong sách như sau:

では、まず(  )の前後のことがら(「落選した」と「政界に戻れない」)の関係を考え、さらに文末の「〜だろう」から、未来の予測を表している文だと考えます。「落選した」という動詞の形につく文法形式であることも重要です。正しい答えは「1 が最後」です。

Ai đó giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Lựa chọn 2 và 4 đều sẽ bị loại ngay lập tức vì cả 2 đều có nghĩa “thời điểm… xảy ra/ngay khi…”, và vì thế nó không có nghĩa nếu được chọn (tách rời từng câu thì có nghĩa nhưng khi gộp 2 ý của câu lại nó sẽ rất vô lý).

Tiếp đến nếu lựa chọn 1 hay 3 đều có nghĩa nhưng chúng ta phải lựa chọn cả về cú pháp và ngữ pháp. Trong sách có 2 nghĩa dùng với ~ものなら; cả 2 đều là nghĩa giả định (giả định rõ ràng)

~ものならvới nghĩa 【もし~できるなら】

Cơ bản mang nghĩa “nếu có thể được ~”. Tính đến thời điểm hiện tại, ta vẫn có thể chọn cau 3 tuy nhiên ta có như sau:

「~ものなら」の前には可能の意味を含む動詞が来る。そして実現が難しそうなことを、「もしできるなら」と仮定して、後の文で希望や命令など話す人の意志を表す。  Ngữ pháp 動詞の辞書形+ものなら → Động từ đi trước 「~ものなら」cũng có thể là động từ thể khả năng bao hàm nghĩa của việc có khả năng làm gì đó hay mong muốn nguyện vọng cho một việc gì đó.
Với ngữ pháp như trên thì ta có thể dễ dàng loại bỏ lựa chon này vì 落選した không phải là động từ thể từ điển hay động từ thế khả năng. Và nghĩa của câu cũng không bao hàm mong muốn việc gì đó.

~う(よう)ものなら với nghĩa 【もしそんなことをしたら大変なことになる】

Rõ ràng việc  二度と政界に戻れないだろう không phải là 大変なこと , ngoài ra ngữ pháp cũng là điểm để loại ものなら với nghĩa này. Ngữ pháp ta cần  しよう nhưng ta lại chỉ có した.

Vì vậy chỉ còn lựa chọn 1:

~が最後・~たら最後 【「最後」という言葉の示すとおり、「~のようなことをしたら、もうすべてがだめになる、最後だ」という気持ちが強い。】

動詞の~た形+が最後 hoặc 動詞の~たら形+最後

Đầu tiên  二度と政界に戻れないだろう mang nghĩa だめ hơn là 大変. Ngoài ra xét về cú pháp và ngữ pháp thì chỉ có lựa chọn 1 là hợp lý. Đôi khi (cũng có thể là rất nhiều *** ) ở trong bài kiểm tra của cấp độ cao như N1, N2 thì ngoài việc hiểu về nghĩa còn phải đi kèm cả việc nhớ đúng ngữ pháp.

Những định nghĩa  và ví dụ mình trích dẫn từ どんな時どう使う日本語表現文型500 中・上級

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.