Dịch 以前の問題 như thế nào?

Đã trả lời

Dịch cụm từ “以前の問題” như thế nào trong câu sau: 作文が上手かどうかは、日本語能力以前の問題である。

Em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

「Từ hoặc một cụm từ+ 以前の問題」
có thể dịch theo nghĩa “vấn đề trước … (vấn đề cần phải xem xét, hay suy nghĩ)”.

Điều đó có nghĩa là điều này về cơ bản quan trọng hơn/phụ thuộc vào điều kia.

Như trong câu「作文が上手かどうかは、日本語能力以前の問題である。」 có nghĩa là: Việc viết đoạn văn giỏi phụ thuộc vào vấn đề trước vấn đề về năng lưc tiếng Nhật.

Cái khác ở đây là gì thì có lẽ sẽ có trong phần trước hoặc sau của văn bản. Cũng có thể là một cái gì đó mà tác giả đã ẩn đi.

Đã trả lời vào 27/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.