Có thể dùng なる như bên dưới được không?

Liệu có thể dùng なる với 2 trạng từ để chỉ 2 sự việc khác nhau? Có thể nói là  速くて大きくなる với nghĩa trở nên nhanh và to hơn không? Hoặc có thể dùng 速くなって大きくなる?

Có thể dùng  早く thay thế cho 早くて. Và 早く thay cho 速く không?

Bình luận
Chấp nhận

Giả sử ta có những câu sau:

iPhone 6 Plusは速くなって、(かつ)大きくなった。
iPhone 6 Plus trở nên nhanh và lớn hơn (cùng lúc).

Hoặc có thể bỏ なる như sau:

iPhone 6 Plusは速くて、(かつ)大きくなった。
iPhone 6 Plus trở nên nahnh và lớn hơn (cùng lúc).

Chú ý rằng, trong mẫu này, dấu ‘phẩy’ là tùy chọn.「iPhone 6 Plusは速くて大きくなった」cũng đúng <– trả lời cho câu hỏi của bạn luôn 😀

Thậm chí bạn cũng có thể bỏ qua て và nói như sau:

iPhone 6 Plusは速く、大きくなった。
iPhone 6 Plus trở lên nhanh và to hơn.
Câu đơn giản thế này thường thích hợp cho quảng cáo, nhưng trong câu này “dấu phẩy” không thể bỏ. Nếu không có dấu phẩy sau  速く, câu này sẽ làm người đọc mơ hồ và khó hiểu bởi vì 速く có thể dung như một trạng từ đi kèm với 大きく giống như sau:

[?] iPhone 6 Plusは速く大きくなった。
iPhone 6 Plus trở nên lớn nhanh chóng.[?]
iPhone 6 trở nên lớn hơn (và xảy ra sớm hơn mọi người nghĩ) [?]

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

“早くて大きくなる” nghe có chút kỳ kỳ với mình, bởi vì nếu dịch nghĩa đẻna thì có nghĩa là “lớn sớm” hay bạn muốn nói là “tăng trưởng sớm”?

“早くなって大きくなる” với nghĩa là “phát triển nhanh và lớn hơn” với cả  “早く” và “大きく” đều là tính từ.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.