Có gì khác nhau giữa できました và しました?

Em biết できる là độngt ừ thể khả năng với nghĩa “có thể”. Tuy nhiên gần đây em gặp một số câu dùng できます và します thể quá khứ với nghĩa “hoàn thành”, vậy có đúng không, và nếu đúng thì khi nào dùng từ nào thì chính xác ạ? Em cảm ơn.
Ví dụ:
宿題ができました! và 宿題をしました!

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình thì không có khác nhau nhiều lắm khi 2 đứa bé dùng câu như vậy trong đời thực.

Khác biệt chính rất nhỏ có lẽ là việc xác định chủ để của câu.
Nếu trong「宿題ができました。」chủ đề muốn được nhấn mạnh ở đây là 宿題 thì trong「宿題をしました。」chủ đề muốn nhấn mạnh là người đã làm hành động đó.
Câu đầy đủ với cả chủ ngữ sẽ là:
(私は)宿題ができました。(nếu bạn vẫn nhớ tác dụng của が thì bạn sẽ hiểu được khác biệt ở đây)
(私は)宿題をしました。

Và một sự khác biệt khác cũng khá thú vụ là「宿題ができました。」có nghĩa là hoàn thành nhưng mang sắc thái “hoàn thành (chuẩn bị việc gì đó)”. Còn「宿題をしました。」 thì không có nghĩa đó.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

宿題ができました。
Câu này sẽ được dịch là “tôi vừa mới hoàn thành/kết thúc (việc) làm bài tập”. Bài tập của bạn vừa mới hoàn thành.

宿題をしました。
Có nghĩa là “tôi đã làm bài tập” tuy nhiên có hoàn thành hết hay không thì không biết. Ví dụ: nếu bạn nói しました như câu trả lời cho câu hỏi 宿題はしましたか? , thường thì sẽ mang nghĩa tôi đã hoàn thành. Nhưng bạn cũng có thể nói 宿題をしました。まだ最後までできていませんが。(Tôi đã làm bài tập, nhưng chưa hoàn thành hết) để trả lời cho câu hỏi “bạn đã làm gì trưa nay?”.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.