Chọn 早い hay 速い???

Đã trả lời

Theo những gì em hiểu thì 速い thường được dùng cho cac chuyển động và 早い được dùng cho thời gian “sớm”.

Câu nào trong 2 câu dưới chính xác nhất ạ??

A: 授業がそろそろ始まるので、早く来てください。

B: 授業がそろそろ始まるので、速く来てください。

Bình luận
Chấp nhận

Đúng như bạn đã nói 速い đề cập đến tốc độ của một vật/việc trong khi 早い đề cập đến thời gian. Tuy nhiên,  早い không chỉ dùng với nghĩa “sớm” mà còn được dùng với nghĩa “nhanh/sắp”.  早く来る có nghĩa là “đến nhanh/sớm” chủ yếu tập trung vào vấn đề đến đúng giờ, không liên quan gì đến tốc độ.

Đã trả lời vào 23/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.