Cho em hỏi sự khác nhau giữa 設定する và 調整する là gì ạ?

Đã trả lời

En thường dùng từ 設定 để nói đến việc “điều chỉnh cái gì đó”, tuy nhiên hôm nay khi đi thực tập ở nhà máy em có thấy người khác dùng cụm từ “圧力を調整する”, và được giải thích là dùng là điều chỉnh áp lực.

Vậy cho em hỏi 設定する và 調整する có gì khác nhau không ạ???

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ sự khác nhau của 2 từ có thể tóm tắt  như sau:

  • 設定 – điều chỉnh, định dạng
  • 調整 – điều chỉnh hay định dạng theo yêu cầu, theo dự kiến,…

Mình nghĩ 設定 là cài đặt hay điều chỉnh cái gì đó để nó có thể hoạt đông, trong khi 調整  là điều chỉnh với mục đích hay mục tiêu rõ rệt.

設定:

  • (ディジタル大辞泉)
    ある物事や条件をつくり定めること
  • (大辞林 第三版)
    ある目的に沿って新たに物事をもうけ定めること

調整:

(大辞林 第三版)
1. 調子の悪いものに手を加えてととのえること
2. ある基準に合わせてととのえること。過不足なくすること。

Tóm lại:

設定 nghĩa là điều chỉnh hay thiết lập theo một số lệu tiêu chuẩn để hoạt động được.

調整 nghĩa là điều chỉnh cái gì đó từ trạng thái hoạt động không tốt, không được như mong đợi để thành trạng thát mục tiêu mong đợi. Hay còn mang nghĩa điều chỉnh cái gì đó từ một trạng thái lệch quá xa so với tiêu chuẩn.

Đã trả lời vào 23/03/2016
Bình luận

設定  và  調整  khác nhau nhé bạn.

bạn có thể hiểu là bạn làm gì đó đầu tiên (trước đó chưa có ai làm) thì dùng 設定
sau đó bạn điều chỉnh những thứ bạn ĐÃ làm (thiết lập) thì lúc này dùng  調整

Đã trả lời vào 31/03/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.