Cách nói “cố gắng…”, “phải…” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em không nhớ nếu muốn nói “cố gắng làm gì đó” hay “phải làm gì đó” bằng tiếng Nhật là gì? Anh chị nào giúp em với ạ.
Em cám ơn ạ…

Bình luận
Chấp nhận

Cố gắng làm… ~

~ようとする (Không đưa ra bất kỳ thông tin nào cho biết hành động đã được thực hiện toàn bộ hay chưa)

~てみる (Cố gắng làm gì đó để có thể thấy được kết quả )

Phải làm…~

~なければならない

~なくては{ならない・いけない}

~ないといけない

~ねばならない

~なくては có thể dùng rút gọn là  ~なくちゃ

~なければならない cũng có thể dùng rút gọn và ta có  ならない đọc biến âm thành  “~なけりゃ” hoặc “~なきゃ” được sử dụng trong hội thoại thông thường.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Cố gắng làm gì đó: V-te みる
Phải làm gì đó: Vnai (bỏ i)-ければ ならない
食べてみる
Cố gắng ăn

食べなければならない
Phải ăn

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.