Cách dùng của từ 最近?

Đã trả lời

最近 có thể dùng bao trùm cho cả 1 tháng hay hai tháng không?? Thời gian tối đa là bao lâu vẫn có thể dùng 最近?

Bình luận
Chấp nhận

Phụ thuộc vào hoàn cảnh mà từ 最近 có thể dùng để nói đến thời gian cách cả 1 thế kỷ.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

最近 có thể dùng với thời gian 1 tháng, hay hai tháng đều được.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.