AはBにある và BにAがある

Đã trả lời

Có gì khác nhau giữa 2 câu dưới không?

  1. お酒は机の上にあります。
  2. 机の上にお酒があります。
Bình luận
Chấp nhận

Theo mình sự khác nhua ở đây là ở sự nhấn mạnh vào A hay B, hay nói cách khác, sự khác nhau được phân biệt dựa trên tác dụng của は và が.

– AはBにある: Ở đây, B là thông tin được nhấn mạnh.

Vì vậy: お酒は机の上にあります。Cụm từ in đậm đứng sau は là thông tin được nhấn mạnh trong câu. – BにAがある: Ở đây cụm từ đứng trước が là thông tin được nhấn mạnh.

Vì vậy: 机の上にお酒があります。机の上にお酒 là thông tin người viết muốn nhấn mạnh đến.

Chúc bạn học tốt, hy vọng sẽ giúp được bạn.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Nếu mình được hỏi お酒はどこにありますか? Mình sẽ trả lời: お酒は机の上にあります。

Ở đây, お酒 là thông tin cũ (vì vậy dùng は) và 机の上 là thông tin mới (hay có thể nói chủ thể được hỏi đến làお酒 nên câu trả lời sẽ bắt đầu bằng お酒).

Nếu được hỏi 机の上には何がありますか? Thì câu trả lời của mình sẽ là: 机の上には、お酒があります。

Ở đây, 机の上 là thông tin cũ お酒 là thông tin mới được đưa ra (tương tự, câu hỏi đề cập đến cái bàn nên mình sẽ bắt đầu câu trả lời bằng thông tin cũ là cái bàn).

Khi bạn nói:

机の上にお酒があります。

Cả 机の上 và お酒 đứng trước が đều là thông tin mới được đưa ra.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.