説明してお願いいたします。

Cho mình hỏi khi は đặt ở cuối câu thì dịch như thế nào và có ý nghĩa như thế nào ạ? Cho mình hỏi khi は đặt ở cuối câu thì dịch như thế nào và có ý nghĩa như thế nào ạ?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.