自分 và 自身 có gì khác nhau?

Đã trả lời

Mình không hiểu lắm sự khác nhau giữa hai từ trên. Mình nghĩ nó đều là bản thân, nhưng không biết có gì khác nhau không? Nếu mình dùng 私自身 thì có đúng không?
thanks cả nhà.

Bình luận
Chấp nhận

自分 và 自身 đều mang nghĩa chính mình, nó có thể dùng khi nói đến chính người nói, hoặc khi nó đến người khác.
Sự khác nhau ở chỗ 自身 là hậu tố theo sau đại từ (hoặc tên) để nhấn mạnh. Ví dụ ở câu bên dưới,  自身 đi sau  ジェーン để nhấn mạnh rằng  ジェーン là người viết lá thư.
ジェーン自身がこの手紙を書いた

Mặt khác, 自分 không là hậu tố theo sau một từ khác, bản thân nó có nghĩa là “chính mình” và bạn phải tự suy đoán ra ai là người được nói đến trong câu.
Ví dụ câu bên dưới, chú ý là 自分 không đi kèm cho その役員 thay vào đó, nó được sử dụng trong câu để chỉ ra その役員.
矛盾する報告を受けて、その役員は自分の立場を考え直した

Ngoài ra cũng có trường hợp khi自身  là hậu tố đi kèm sau自分, ta sẽ có 自分自身 có nghĩa “tự bản thân”

 

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

cả 2 đều có nghĩa là bản thân, nhưng có lẽ một cái mang nghĩa kiểu personal còn 1 cái thì là -self. Mình nghĩ vậy.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.