必要 và 要ります

Mình không đọc được tốt Kanji cho lắm, nên ai trả lời làm ơn dùng ít Kanji thôi nhé. Mình cảm ơn.

Mình mới gặp từ 必要 trong câu ví dụ bên dưới và mình cũng muốn hỏi vài câu như sau:

私はチケットを二枚買う必要があります
Câu hỏi 1:  必要 dùng có giống với 要ります không?
Câu hỏi 2:  必要 dùng trước hay sau が?

Những câu dưới có đúng ngữ pháp không? Chúng có cùng ý nghĩa không?

私は 読む [の・こと] が 要ります
私は 読む 必要 が あります
私は 読む [の・こと] が 必要 です

Bình luận
Chấp nhận

Trên thực tế, 必要 là một danh từ, nhưng cũng có thể là tính từ khi đi cùng な. Khi là danh từ, 必要 có nghĩa là “sự cần thiết, như cầu”. Tính từ cũng có nghĩa là “cần thiết” (sự khác biệt giữa danh từ vào tính từ sẽ rõ ràng hơn nếu minh họa bằng tiếng Anh như sau. Danh từ: “a necessity”, “a need”. Tình từ: “necessary”, “needed”).

そんなに高いパソコン買う必要ありますか? Có cần thiết phải mua máy tính đắt như vậy không?

たくさんの文献を読む必要がある。 Đọc nhiều sách văn học rất cần thiết.

ログインが必要です。 Đăng nhập là cần thiết.

必要な物 đồ cần thiết.

要る / 要ります là động từ, vì vậy việc xây dựng câu sẽ khác hoàn toàn:

パソコンが要ります。Tôi cần một cái máy tính.
Thực chất thì ý nghĩa trong câu khá tường tự nhua. Sự khác biệt thể hiện trong thành phần câu, vai trò của động từ, danh từ và tính từ trong câu.

Một chút khác biệt có thể nói đến là 必要がある được sử dụng để nói đến sự cần thiết đến từ “bên ngoài” (mong muốn không đến từ bạn). 要る cũng dùng để nói bạn muốn một cái gì đó, nó là một mong muốn xuất phát từ “bên trong”(sự mong muốn đền từ bản thân bạn).

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.