当社の携帯電話をご利用いただき

Nay mình gặp câu “当社の携帯電話をご利用いただき  ” Thì danh từ + いただきます nghĩa là gì ạ 

Bình luận

Nó là khiêm nhường ngữ của もらう

Đã trả lời vào 02/07/2019
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.