“仕事は大変だけど元気だよー” Có phải là thiếu tính từ hay không?

Đã trả lời

Mình đoán là cô bạn đồng nghiệp của mình muốn nói “công việc rất khó nhưng tôi vẫn tốt”.

Nhưng mình nghĩ là thiếu tính từ khó 難しい

Cả câu là : 仕事は大変だけど元気だよー

Trong khi mình nghĩ nó phải là: 仕事は大変難しいだけど元気だよー

Mọi người cho mình hỏi câu của cô bạn đồng nghiệp mình nói là đúng hay nên thêm tính từ vào cho rõ nghĩa?
Cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

大変 ở đây được sử dụng như một tính từ  -na. “たいへん = “công việc vất vả/khó khăn”

仕事は大変だけど元気だよー
Cô ấy muốn nói công việc của cô ấy khó khăn/vất vả/bận rộn nhưng cô ấy vẫn tốt/khỏe.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.