今までに và 今まで – sự khác nhau?

Đã trả lời

 Em đã dùng trong bài tập về nhà của em như sau:

今日までに 私は 二百まいしゃしんを とりました。

Và em được sửa là dùng 今日まで, không có . Có gì khác nhau giữa 今日まで今日までに?

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình までに được dùng khi nói đến giới hạn cuối cùng (dạng như deadline).
Còn まで đơn giản chỉ nói đến khoảng thời gian (không chính xác).

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

 dùng cho một thời gian xác định, vì vậy nếu nói 今日までに tức là dùng để chỉ chính xác thời gian vào một lúc nào đó của hôm nay, ví dụ tại thời điểm bạn nói hay viết.

今日まで、私は写真を200枚撮りました。 (きょうまで、わたしはしゃしんをにひゃくまいとりました。)

Nhưng theo như câu bạn được sửa, まで tự bản thân nó được dịch là “cho đến”, nhưng dùng cho khoảng thời gian rộng hơn. trong ví dụ trên, tức là tính cho đến ngày hôm này bạn có bằng đó bức ảnh, nhưng có thể bạn dừng chụp vào hôm nay, hoặc có thể nhiều ngày trước đó, và thời gian bạn đếm số ảnh, nói đến số ảnh không cần phải chính xác thời gian.

 

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.