やってけんのかな?nghĩa là gì????

Đã trả lời

けん nghĩa là gì trong câu sau?

やってけんのかな

Bình luận
Chấp nhận
やっていけるのかなlà cụm từ gốc của やってけんのかな.

Vì bạn không đưa ra hoàn cảnh cụ thể nên mình không thể giải thích ý nghĩa được.

Đã trả lời vào 15/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.