とか và など trong cùng một câu có tác dụng gì?

Đã trả lời

Câu bên dưới có cả  とか và など.

金魚の食べ物は虫とか水草などです。

Chúng khác nhau như thế nào trong câu trên hả các bác ui? Có lý do gì mà lại dùng cả 2 trong cùng một câu thế nhể các bác nhể?

Bình luận
Chấp nhận

AとかBなど (+ です・だ・が・を・に ….)
“A và/hoặc B,….” “giống như A và B”
Cả hai đều có thể dùng để đưa ra ví dụ.  とか thì dùng trong hội thoại nhiều hơn là など.

Bạn cũng có thể dùng:

AやBなど (+ です・だ・が・を・に ….)
AとかBとか (+ です・だ・が・を・に ….) ← thông thường
AやB (+ です・だ・が・を・に ….)
AとかB (+ です・だ・が・を・に etc.) ← thông thường
Nhưng không thể dùng

× AやBや (+ です・だ・が・を・に …)
× AなどBなど (+ です・だ・が・を・に …)
× AなどB (+ です・だ・が・を・に …)

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Theo mình thì không có gì khác nhau giữa ý nghĩa của 2 từ とかなど.

Tuy nhiên, nó sẽ nghe không tự nhiên nếu bạn dùng などsau đồ vật thứ hai trong danh sách. Vì vậy とか dùng thích hợp hơn khi dùng cho 虫 trong câu trên.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.