というような và cách sử dụng trong câu

Đã trả lời

くまはたいそう感慨深げに「縁」というような種類の言葉を駆使していろいろと述べた。
Mình hiểu cách dùng của (danh từ A)のような(danh từ B) là nói đến danh từ B giống như danh từ A, với という trong câu  彼が無事だという知らせ thì mang nghĩa “việc đó”, hoặc “được gọi là” như trong  本田という人. Nhưng không một cách dùng nào trong số cách dùng trên mình nghĩ phù hợp với câu trên.
Mọi người giúp mình với nhé. Mình cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

Khái niệm cơ bản nhất của という là “bạn nói gì đó” khi mà bạn không nói được tên của chủ thể mà chỉ có thể nói tên hay mô tả nó. Vì vậy という thực chất đưa ra trích dẫn ngầm cho những gì đi trước nó.

縁のような種類の言葉 mang nghĩa đen tương tự như câu  米のような種類の作物 “một loại cây trồng như gạo” vì thế giả sử  縁 thay thế cho 米, và 言葉 thay thế cho 作物. Với ý nghĩa tương tự ta có: một loại từ vựng giống như  縁.

Về cơ bản bạn có thể dùng mẫu  “Aという言葉” để nói “từ giống như A” .

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

「というような」cũng có nghĩa là giống như, và 「縁」というような種類の言葉 có thể dịch là “một số loại từ giống như

「という ở đây cũng có chứa nghĩa “tôi không biết rõ thế nhưng mà…”.

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.