~できやすい và ~しやすい

Đã trả lời

しやすい dễ dang làm một điều gì đó.
できやすい cái gì đó dễ dàng có thể làm được.
Mọi người thấy câu  フランス料理が作りやすい  và フランス料理ができやすい khác nhau thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

できる là một từ dễ gây nhầm lẫn khi có nghĩa “hoàn thành/hình thành” và cả nghĩa “có khả năng/có thể”.

Nhưng khi nó theo sau bởi  やすい, できやすい có nghĩa “có xu hướng hình thành …”, “có xu hướng hoàn thành giống như …”, “dễ dàng biến thành…”…, bởi vì やすい đã mang sẵn nghĩa “dễ đang/có thể/có xu hướng…”.

フランス料理は作りやすい。: OK, (như một thực tế chung)

フランス料理が作りやすい。: nhấn mạnh với が. (trong những món ăn trên thế giới) Món ăn pháp là món tôi dễ dàng làm được nhất.

フランス料理はできやすい。: Với mình câu này không có nghĩa.

フランス料理ができやすい。: Câu này về ý nghĩa không thích hợp cho lắm.

フランス料理はできる。: Ok

フランス料理ができる。: Ok

Theo những phân tích trên thì có thể dùng 作りやすい hoặc できる, mà không dùng đến  できやすい.

Đã trả lời vào 26/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.