たり và て dùng cho nhiều tính từ cùng lúc

Đã trả lời

Ví dụ như sau:

大きかったり重かったりする本 — Cuốn sách to và nặng.

Em không chắc là dùng như thế có đúng không hay phải dùng với  した. Ngoài ra nó có khách gì với câu sau:  大きくて重い本

Em nghĩ cả 2 đều có nghĩa là: Cuốn sách to và nặng.

Em cũng muốn hỏi lại xem nếu dùng 2 tính từ không chia thể ở cảnh nhau như sau là sai đúng không?

大きい重い本

Bình luận
Chấp nhận

大きかったり重かったりする本 dùng cho trường hợp nhiều sách một lúc: một vài cuốn sách thì to, một vài cuốn thì nặng, một vài cuốn thì vừa to và nặng. Nó không có nghĩa chỉ nói đến một cuốn sách (trừ trường hợp cuốn sách đó khi thì to khi thì nặng).

Đã trả lời vào 21/11/2015
Bình luận

Khi nhiều tính từ dùng cùng lúc và có tác dụng bình đẳng (không có tính từ nào cần nhấn mạnh hơn) đối với một danh từ thì chỉ có câu cuối bạn đưa ra là sai. Còn 2 câu trên đều có thể dùng với nghĩa tương đương nhau. Tuy nhiên nếu dùng cả 2 trong cùng một câu như:

大きくて重かったりする本

Dùng như vậy sẽ cho người đọc/nghe cảm giác bạn đang nói về 2 quẩn sách khác nhau chứ không phải đề cập đến cùng một quyển sách.

Đã trả lời vào 21/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.