たら có tác dụng gì khi đứng ở cuối câu??

時間があるなら、彼の画廊に寄ってみたら。
Em muốn hỏi  たら có tác dụng gì khi đứng cuối câu trên???
Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

たらlà 仮定形(thể giả định). Khi bạn sử dụng nó ở cuối câu nó mang ý nghĩa như một lời đề nghị, tiến cử hay lời khuyên, có thể dịch là “tại sao bạn không thử…/bạn nên thử…/còn…thì sao?…”
Mình nghĩ nó là thể ngắn gọn của 「~たらどう?」 hay 「~たらどうですか?」

Ví dụ:
時間があるなら、彼の画廊に寄ってみたら。
(≒ 時間があるなら、彼の画廊によってみたらどう(ですか)?)

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Động từ + “たら” được sử dụng khi bạn đề nghị/đề của một cái gì đó.

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.