ため có tác dụng gì trong câu???

ダンジョンへもぐる時点でサポーターも等しく危険に晒されているため、一概にはそう言えない筈なのだが、リリは訂正することなく持論を続ける。
Mình không chắc nên dịch  ため trong câu trên như thế nào? Liệu nó vẫn có thể dịch là “vì lợi ích của cái gì đó”??

Bình luận
Chấp nhận

ため có cả nghĩa “mục tiêu” và “nguyên nhân” vì vậy khi sử dụng như một hậu tố nó có nghĩa là “vì lợi ích của…” hay “do”.

Trong trường hợp này nó mang nghĩa sau (nguyên nhân).

“Kể từ khi những người ủng hộ đặt bản thân họ vào nguy hiểm họ đang đưa mình vào ngục tối…”.
Mình nghĩ có thể dịch như vậy (có vẻ không chuẩn lắm >.<)

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

Mình nghĩ trong trường hợp này sẽ được dịch là “bởi vì”.

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.