ことがある・こともある

Cho em hỏi ことがある và こともある khác nhau gì không ạ ?

Bình luận

Theo mình thì nó khác nhau ở が và も. 

が tức là có. 

も: là cũng (có).

Về cơ bản mình nghĩ là vậy.

Đã trả lời vào 07/12/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.