いろいろ質問する và いろいろな質問する

Đã trả lời

Mình thấy hầu hết mọi người dùng là  いろいろ質問する. Nhưng để phân tích cụm từ trên ra, thì  いろいろ là  tính từ đuôi -na (な形容詞).

Vì vậy, mình nghĩ nó phải là いろいろな質問する.
Mọi người nghĩ sao ạ?

Bình luận
Chấp nhận

いろいろ có thể sử dụng như một trạng từ độc lập (ví dụ: 色々話す, 色々ある, …)
質問する không có を là một động từ và nó không thể nối trực tiếp với một tính từ.
Vì vậy sẽ có 3 cách nói như sau:
いろいろな質問をする
いろいろ質問をする
いろいろ質問する

Nhưng cụm từ  いろいろな質問する thì không chuẩn.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

いろいろ cũng có thể dùng như một trạng từ.

Nếu bạn miêu tả về dạng của câu hỏi thì dùng いろいろな質問 là đúng.  Nhưng trong cụm từ  いろいろ質問する, bạn đang muốn nói về hành động hỏi nhiều việc khác nhau, và nó không cần thêm な.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.