あります có thể dùng như bên dưới không?

Đã trả lời

Từ những gì mình được học thì  ありますcó thể dùng để nói đến những dồ vật “chết”. Cho mình hỏi liệu ありますcó thể dùng để đặt câu như bên dưới được không?

わたし  すいようび  アルバイト  あります

Mình muốn nói là: Tôi có công việc làm thêm vào thứ 4.

Mình không chắc là nói vậy có được không nữa. Mọi người giúp mình nhé.

Bình luận
Chấp nhận

Câu của bạn
私は水曜日にアルバイトがあります。
hoàn toàn chính xác với những gì bạn muốn nói.

Bạn có thể lựa chọn dùng hoặc không dùng わたしは. Cả 2 đều đúng vì hầu hết người Nhật nào cũng có thói quen bỏ chủ ngữ nếu đnag nói về bản thân.

「水曜日にアルバイトがあります。」

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.