「というのである」 về cơ bản giống với 「ということである」có đúng không ạ?

Em có bài tập yêu cầu chọn câu trả lời đúng cho câu 「傾聴」とは耳を傾けて熱心に聞く(–?–)。 Có 2 lựa chon như sau ạ:

(1)「傾聴」とは耳を傾けて熱心に聞くということである。
(2)「傾聴」とは耳を傾けて熱心に聞くというのである。

Về ngữ pháp, em nghĩ というのである có thể thay thế cho ということである và đều đúng ngữ pháp cũng như có chung một nghĩa. Có đúng không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Chúng không thể dùng thay thế cho nhau. Chỉ duy nhất 「聞くということである」 là đúng.

Đầu tiên, という không làm thay đổi bất cứ nội dung quan trọng nào, vì vậy sự khác biệt nằm ở  こと và  の.

Khi những trợ từ đi kèm với cụm động từ như vậy thường chỉ dùng こと để trtanhs gây ra nhầm lẫn về ý nghĩa với ngữ pháp khác như のだ/のである.

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.