Whose thường được dùng cho người, có dùng được cho đồ vật, vật thể hay không?

Đã trả lời

Whose được dùng cho người (ví dụ: “Whose that girl?”), nhưng liệu có dùng whose cho đồ vật hay vật thể không? Hay có từ nào khác được dùng cho đồ vật không?

Ví dụ: Khi hỏi “Whose that car?”  thì câu trả lời sẽ là “It’s X’s car.” X chỉ người nào đó.
Hay em có thể dùng là “the desk whose drawer was broken by my brother” hay phải dùng một từ khác?

Bình luận
Chấp nhận

Có 2 cách dùng của whose như sau:

Quan hệ từ whose, sử dụng để tạo mệnh đề quan hệ.
Câu hỏi whose, sử dụng khi đặt câu hỏi.

Cách sử dụng đầu tiên có thể dùng cho đồ vật vô tri giác, nhưng cách dùng sau thì không.

Ví dụ cho câu dùng quan hệ từ whose với đồ vật như sau:

VD: Two of these were large marble jars whose manufacture must have represented an enormous amount of work since metal tools were unknown at that time. (source)
Ở đây, quan hệ từ whose đề cập đến cụm danh từ large marble jars (bất động vật). Các sử dụng này không phổ biến cho lắm.

Tuy nhiên, whose lại không được dùng cho câu hỏi. Nếu bạn muốn hỏi which cars had engines that needed replacing câu dùng như sau sẽ không đúng:

*Whose engines need replacing?
Trong trường hợp này, whose không thể dùng để đề cập đến the car một bất động vật.

Đã trả lời vào 23/02/2016
Bình luận

Mình muốn sửa lại câu hỏi cho bạn HueSpring một chút. Ví dụ bạn đưa ra cho Whose không hợp lý.

Nếu dùng that girl thì phải là Who’s that girl?
Nếu dùng ví dụ cho whose thì nên là whose car is this? hay tương tự.

Đã trả lời vào 21/02/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.