Từ đồng nghĩa của từ “non-technical”

Mình muốn nói đại khái là “non-technical introduction to Python” thì dùng từ đồng nghĩa nào với non-technical để nói ạ?
Thanks in advance.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng “A Layman’s Introduction to Python”
Định nghĩa của từ “layman”, theo Cambridge Dictonary như sau: someone who is not ​trained in or does not have a ​detailed ​knowledge of a ​particular ​subject.

Cũng có thể  dùng “newbie’s introduction”, hoặc ‘idiot’s introduction” nếu bạn muốn.

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.