Tại sao nói “ a Japanese” là xúc phạm?

Đã trả lời

Khi nói về 1 người đến từ Nhật, tại sao sẽ là xúc phạm khi nói ‘ a Japenese”, trong khi nói “a Japanese person” thì được?

Trang Wiktionary nói 

(person in or from Japan): The singular “a Japanese” is less common than locutions using the adjective, such as “a Japanese person”, and is considered potentially offensive by many speakers.

( ( người Nhật hoặc đến từ Nhật ): “a Japanese” ít phổ biến hơn so với “ a Japanese person”, và từ đó bị coi là mang nghĩa xúc phạm với rất nhiều người )

Nhưng không giải thích tại sao nó lại mang nghĩa xúc phạm

Trang Allwords.com:

Note: many people object to the usage of this sense in singular form, and it is now more frequent to see a person in or from Japan referred to by using the adjective Japanese. Rather than “a Japanese,” you will frequently see “a Japanese person.””

( Lưu ý: rất nhiều người phản đối việc sử dụng cụm từ này ở dạng số ít, hiện nay để chỉ người ở Nhật hoặc đến từ Nhật, thường hay dùng Japanese làm tính từ. Thay vì “ a Japanese”, bạn sẽ hay nhìn thấy cụm “ a Japanese person” hơn )

Tuy nhiên, lại không giải thích tại sao

Bạn nào pro giải thích hộ mình phát :))

 

Bình luận
Chấp nhận

Mình tìm thấy câu trả lời tại đây: http://www.eigo-nikki.com/article/13144551.html:

In English there is a distinction between nationalities that end in ‘ian’ like Canadian or Italian and those that end in ‘ese’ like Japanese or Burmese.

Those that have the ‘ian’ can say ‘I am Canadian’ or ‘I am a Canadian’ interchangeably, but usually in English the ‘ese’ ones don’t use the ‘a’ when they’re referring to people–unless it is being used as an adjective.

You could say “That is a Japanese person” (where Japanese is an adjective describing the word ‘person’)

This convention also applies to nationalities that end in ‘ish’ as well, as in ‘I am British’ or ‘I am Scottish’ –though Scotland is a different case because they could say, “I am Scottish” or “I am a Scot”.

I don’t really know why this convention exists, but saying ‘I am a Chinese’ to a native speaker would be very strange for them.

( Trong tiếng Anh, có 1 sự phân biệt giữa các từ chỉ người dân 1 nước kết thúc bằng đuôi “ian” như Canadian hoặc Italian và đuôi “ese: như Japanese hoặc Burmese.

Những nước có đuôi “ian” có thể nói “ I am Canadian” hoặc “ I am a Canadian” đều được, nhưng thông thường trong tiếng Anh, những nước có đuôi “ese” không dùng “a” khi đề cập đến con người – trừ khi nó được dùng như một tính từ.

Bạn có thể nói “That is a Japanese person” ( Japanese là 1 tính từ miêu tả danh từ “person”)

Quy ước này cũng áp dụng cho các nước có đuôi “ish” như trong ‘I am British’ hoặc ‘I am Scottish’ –mặc dù Scotland là trường hợp khác vì họ có thể nói “I am Scottish” hoặc “I am a Scot”

Thực sự thì mình cũng không biết tại sao lại có quy ước này, nhưng nói “ I am a Chinese” sẽ là khá lạ đối với 1 người bản địa )

Đã trả lời vào 14/02/2017
Bình luận

‘A Japanese’ ám chỉ người Nhật ở đây như 1 đồ vật chứ không phải người, do đó nó mang nghĩa xúc phạm

‘A Japanese Person’ chỉ 1 người Nhât là 1 con người, do đó cách dùng đó được chấp nhận.

Nhưng nếu dùng “an” thì lại không xúc phạm nữa, ví dụ. ‘An American’

Do đó, 1 người bản ngữ khi nghe ‘He is a Japanese’ sẽ thấy nó sai, trong khi ‘He is a Japanese person’ thì ổn

 

Đã trả lời vào 14/02/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.