Sự khác nhau giữa “in” và “on” – “Pamphlets were dropped on the city” or “in the city”

Đã trả lời

Các bạn cho Cọp hỏi cái này nha. Trong câu sau, có thể dùng “in” thay cho “on” được không? Liệu có gì khác nhau giữa “in” và “on” trong câu này không?

Pamphlets were dropped on the city to warn the civilians to flee from the attack of their enemies.

Bình luận
Chấp nhận

Leaflets were dropped on the city to warn the civilians to flee from the attack of their enemies.

Giới từ “on” được dùng để làm rõ là các tờ rơi (leaflets) được thả từ trên cao xuống: từ máy bay trực thăng chẳng hạn. Những người thả tờ rơi đang không ở trong thành phố. Bạn có thể dùng “over” để thay thế “on” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu trên.

(Mình thay “pamphlets” bằng “leaflets” vì “leaflets” là các tờ rơi đơn, cỡ nhỏ; trong khi “pamphlets” cỡ lớn hơn chút, dùng để thả có lẽ không hợp)

Leaflets were dropped in the city to warn the civilians to flee from the attack of their enemies.

Giới từ “in” được dùng ở đây để chỉ ra rằng các tờ rơi được thả bởi ai đó đang ở trong thành phố.Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Uhm, khi bạn thả (drop) vật A “on” B, thì nghĩa là bạn thả A từ 1 độ cao nhất định xuống B. VD: He dropped the key on the ground.

Khi bạn thả vật A “in” B, thì nghĩa là bạn thả vật A khi bạn đang ở trong B. VD: He dropped the key in her house.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.