So sánh should và had better

Đã trả lời

Mình không hiểu rõ lắm “should” và “had better” khác nhau như thế nào? Ví dụ 2 câu sau:

It’s cold outside. You should wear a coat.
It’s cold outside. You’d better wear a coat.

Về mặt ngữ, nghĩa thì có gì khác nhau không? Làm thế nào để xác định là nên dùng “should” hay “had better”?

Bình luận
Chấp nhận

Sự khác nhau chủ yếu là ở hàm ý của kết quả.

“You should” mang ý nghĩa là nếu bạn làm theo, kết quả sẽ có lợi (cho bạn); nó dùng vào việc bày tỏ hệ quả có tính tích cực. Bạn có thể xem như nó dùng để khuyến khích hành động nào đó.

“You’d better” thì mang ý nghĩa là nếu bạn không làm theo, kết quả sẽ không có lợi (cho bạn); nó dùng vào việc bày tỏ hệ quả có tính tiêu cực. Bạn có thể xem như nó dùng để cảnh báo về hành động nào đó.

Nếu câu nói được mở rộng ra phần hệ quả, bạn sẽ thấy được sự khác nhau:

You should wear a coat, so you can stay warm

vs.

You’d better wear a coat, so you don’t get frostbite.

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.