“She hopes to earn her living as a ___ in an office”

Đã trả lời

Mình đang không biết trả lời câu sau như thế nào? Các bạn giúp mình với

“Now that she is fully trained, she hopes to earn her living as a …………….. in an office.”

Select one:
A. typewriter
B. secretary
C. staff
D. personnel

Thanks các bạn nhìu nhìu

Bình luận
Chấp nhận
  1. Typewriter là máy đánh chữ (là loại máy thời xưa, giờ không còn ai dùng nữa). Người dùng máy đánh chữ gọi là “typist”.
  2. Secretary là thư ký, làm các việc trong văn phòng như sắp xếp, lưu nhớ lịch…
  3. Staff là danh từ theo nhóm, dùng để chỉ 1 nhóm người. 1 người có thể là thành viên của “the staff”, chứ không thể là “a staff”.
  4. Personnel cũng là danh từ theo nhóm, dùng để chỉ 1 nhóm người. 1 người có thể là 1 phần của “a company’s personnel”, chứ không thể là “a personnel” được!

Vì vậy, bạn nên chọn là Secretary :)

Đã trả lời vào 17/09/2015

Meow nói đúng rồi đấy. Hôm trước mình làm bài kiểm tra, gặp đúng câu này 😀

vào 17/09/2015.
Bình luận

“Typewriter” thường được hiểu là máy đánh chữ (mặc dù đôi khi, hiếm lắm nó cũng được hiểu là người đánh máy). Staff và personnel là 2 danh từ chung chung, do đó không phù hợp để đi với “an office” = 1 văn phòng cụ thể. Ngoài ra, một cách logic thì chúng dùng để chỉ “nhân viên” nói chung, bởi thế sẽ không tương thích với một yêu cầu cụ thể là cô ấy phải được “fully trained”.

Vì vậy chỉ có secretary là chuẩn nhất.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.