Over và during

Em nhớ là đọc ở đâu đó có nói là: chúng ta có thể dùng over khi nói đến một cái gì đó keo dài đến hiện tại/tương lai và sử dụng during để đề cập đến đoạn thời gian.
Định nghĩa như vậy có đúng không?

Ví dụ:
I worked in the company IBM over the last Summer.
I was studying for the exam over Octover and November.

Bình luận
Chấp nhận

I worked in the company IBM over the last Summer.

Câu này sai. Từ ‘last’ ở đây không cần thiết ngoài ra dùng  ‘in the company IBM’ cũng không đúng, nên đặt câu là:

I worked for IBM over the summer.

Đối với câu thứ 2:

I was studying for the exam over Octover and November.

Câu này, có thể không sai, nhưng cũng không thường được sử dụng, ít nhất là mình chưa từng nghe ai sử dụng ‘over’ với tên từng tháng như vậy. Bạn nên dùng “during” như sau:

I was studying for the exam during October and November

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.