Nghĩa của các từ sau là gì vậy ạ?

 Nghĩa của các từ này là gì vậy ạ: real traction, physical product, visual identity, design manifestation, target customer or consumer, persuasive ideas and perceptions, target audience, end user

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.