Mình không hiểu được câu sau. Xin dịch giùm mình

Đã trả lời

Mình không hiểu được câu sau

Sometimes two queen bees will fight over the right to rule a hive.

Chữ over the right nghĩa là gì vậy

 

Bình luận
Chấp nhận

fight over :  đánh nhau vì

Đôi khi 2 ong chúa đánh nhau để giành quyền làm chủ tổ

Đã trả lời vào 08/08/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.