in và at + gerund

Đã trả lời

Ví dụ như sau:

Would You be interested in buying a ticket
Jerry is very good at playing drum

Câu đầu tiên sử dụng ‘in’ trước gerund trong khi câu 2 lại dùng ‘at’. Tại sao lại dùng khác nhau như thế? Có quy tắc nào trong việc sử dụng ‘in’ và ‘at’ không?
Có thể thay thế ‘in’ cho ‘at’ trong câu 2 không?

Bình luận
Chấp nhận

Trong trường hợp này dùng “in” hay “at” không phụ thuộc vào gerund mà do một số tính từ nhất định sẽ có giới từ nhất định đi kèm.

“Interested” sử dụng “in”, và “good” dùng “at”.

Một số ví dụ khác như”amused”, “hurt” và “distressed” dùng “by”, trong khi “adept”, “hopeless” và “talented” đều dùng với “at”.

tất cả nó đều không thể thay thế cho nhau. Vì vậy bạn không thể nói là “Would you be interested at buying a ticket”, hay “Jerry is very good in playing drum”.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.