“I’ll not” vs “I won’t” – Quy tắc sử dụng?

Đã trả lời

Ví dụ mình có câu:
I’ll enjoy it
Phủ định của nó sẽ là: I won’t enjoy it
Liệu có thể thêm not vào câu khẳng định phía trên để tạo thành câu phủ định như sau không:
I’ll not enjoy it.

Nếu có thể sử dụng như vậy thì có quy tắc gì cho cách dùng giữa I’ll not và I won’t không?

Bình luận
Chấp nhận

Vè cơ bản, theo mình thì cả 2 đều giống nhau, đều là viết tắt của I will not,
Ngày nay, I’ll not hầu như không còn được sử dụng nữa, nhưng theo mình nó không được dùng không có nghĩa là nó sai ngữ pháp.

Đã trả lời vào 15/02/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.