“I have no clue” và “I haven’t a clue”, “I am clueless”

Đã trả lời

Có gì khác nhau giữa những câu sau không?

I have no clue…
I haven’t a clue…
I am clueless…

Để rả lời cho câu hỏi dưới thì nên dùng câu nào?
What is wrong with this?

Bình luận
Chấp nhận

Mặc dù cả 3 câu đều phù hợp với nội dung và câu hỏi.
Nếu phải chọn 1 trong 3 câu, mình sẽ dùng câu đầu tiên (I have no clue) hoặc dùng I don’t have a clue hay I haven’t got a clue (các cách nói khác của I haven’t a clue).
“I haven’t a clue” là cụm thành ngữ, cách nói thông tục của “I haven’t got a clue”.
“I have no clue” cho người nghe cảm giác lịch sự, formal.
Tóm lại thì câu nào trong 3 câu trên cũng đều đúng và có nghĩa “Bạn không có ý tưởng nào/không biết tí gì (về việc đang được nhắc đến)”.

Đã trả lời vào 20/01/2016
Bình luận

Theo mình thì cả 3 câu trên câu nào cũng dùng để trả lời cho câu “What’s wroong with this?”

Đã trả lời vào 20/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.